ศิษย์เก่าราชธานี

คืออนาคตและผลงานของเรา
มหาวิทยาลัยราชธานีข่าวกิจกรรม-ประชาสัมพันธ์

แฟนเพจราชธานี Facebook

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐาน ความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙

◊ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๗) และมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คุรุสภาจึงกำ หนดเกณฑ์การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพไว้

◊ อ่านเพิ่มเติม